สำนักงานสีเขียว อาคารอำนวย ยศสุข
Green Office Aumnuay

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

โครงการพัฒนาอาคารอำนวย ยศสุข สู่สำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2566
ในวันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 09.00 - 15.00 น. คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคารอำนวย ยศสุข ได้จัดโครงการพัฒนาอาคารอำนวย ยศสุข สู่สำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2566 ขึ้น โดยมี ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยนางอรณุตรา จ่ากุญชร ประธานคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว อาคารอำนวย ยศสุข และบุคลากรอาคารอำนวย ยศสุข ซึ่งโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วย 4 กิจกรรม คือ1. กิจกรรม Big cleaning Day ครั้งที่ 2 บริเวณรอบอาคารอำนวย ยศสุข2. กิจกรรมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง โดย คุณจุฬาลักษณ์ มณีวรรณ3. กิจกรรมอบรมให้ความรู้ หัวข้อ "การใช้พลังงานและทรัพยากรภายในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ" โดย ผศ.ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี จากวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้4. กิจกรรมอบรมและฝึกปฏิบัติการถอดล้างฟิวเตอร์เครื่องปรับอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน โดย คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว อาคารอำนวย ยศสุข หมวด 5 ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ
15 กันยายน 2566
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาคารอำนวย ยศสุข สู่สำนักงานสีเขียว (Green Office) ในวันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 08:30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ชั้น 4 อาคารอำนวย ยศสุข
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาคารอำนวย ยศสุข สู่สำนักงานสีเขียว (Green Office) กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 กิจกรรมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง" กิจกรรมอบรมให้ความรู้ หัวข้อ "การใช้พลังงานและทรัพยากรภายในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ" กิจกรรมอบรมและฝึกปฏิบัติ หัวข้อ "การถอดล้างฟิวเตอร์เครื่องปรับอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน" วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 08.30-16.00 น. ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ชั้น 4 อาคารอำนวย ยศสุข
7 กันยายน 2566
ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตก่อนวัยอันควร อันดับ 1 คือ การสูบบุหรี่และการรับควันบุหรี่จากผู้อื่น
??ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตก่อนวัยอันควร อันดับ 1 คือ การสูบบุหรี่และการรับควันบุหรี่จากผู้อื่น หากสามารถลดปัจจัยเสี่ยงลงได้ จะช่วยลดการสูญเสียจากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเพราะบุหรี่ไฟฟ้า ไม่สูบ = ไม่เสี่ยง ??#สุขบัญญัติแห่งชาติ #บุหรี่ #บุหรี่ไฟฟ้า #ไม่สูบไม่เสี่ยง #งดบุหรี่"บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติด = อันตราย ??บุหรี่ทุกชนิดล้วนมีสารอันตราย สำหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ สามารถโทรสายด่วนได้ที่ 1600 เพื่อรับคำแนะนำ?#วันงดสูบบุหรี่โลก ??#เลิกบุหรี่ #เลิกบุหรี่โทร1600 ??
31 พฤษภาคม 2566
กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว หัวข้อ "ก๊าซเรือนกระจกกับการลดใช้พลังงาน" และกิจกรรมด้านการประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์กิจการนักศึกษา (อาคารอำนวย ยศสุข) ได้จัดโครงการพัฒนาอาคารอำนวย ยศสุข สู่สำนักงานสีเขียว (Green Office) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้แก่บุคลากรและผู้นำนักศึกษาที่ปฏิบัติงานภายในอาคารอำนวย ยศสุข ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2564 โดยมีการแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้→ กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว หัวข้อ "ก๊าซเรือนกระจกกับการลดใช้พลังงาน" โดยมีคุณเพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์ หัวหน้างานบริหารและธุรการ กองบริหารงานสำนักหอสมุด ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ→ กิจกรรมด้านการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ "(Zero waste...โมบายปลูกต้นไม้จากขวดพลาสติก" โดย ทีมงานคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว หมวดที่ 4  ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์
29 มิถุนายน 2564
ขอเชิญชวนบุคลากรศูนย์กิจการนักศึกษา (อาคารอำนวย ยศสุข) และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาคารอำนวย ยศสุข สู่สำนักงานสีเขียว (Green Office) ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564
ขอเชิญชวนบุคลากรศูนย์กิจการนักศึกษา (อาคารอำนวย ยศสุข) และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาคารอำนวย ยศสุข สู่สำนักงานสีเขียว (Green Office) วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น.โดยจะมี 2 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสีเขียวหัวข้อ "ก๊าซเรือนกระจกกับการลดใช้พลังงาน" สถานที่: ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ กิจกรรมด้านการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ สถานที่: ลานอนันต์ ปัญญาวีร์
22 มิถุนายน 2564
คุณภาพน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้