สำนักงานสีเขียว อาคารอำนวย ยศสุข
Green Office Aumnuay

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

เป้าหมายและตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อม ด้านการใช้ทรัพยากร พลังงานและของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจกของสำนักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข ประจำปี 2565
เป้าหมายและตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อม ด้านการใช้ทรัพยากร พลังงานและของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจกของสำนักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข ประจำปี 2565การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อม ด้านการใช้ทรัพยากร พลังงานและของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจกของสำนักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข ประจำปี 2565 เห็นชอบโดยคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข มีการบันทึกปริมาณขยะจากศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข มอบหมายให้พนักงานทำความสะอาดเป็นผู้บันทึกและชั่งปริมาณขยะ ร่วมกับฝ่ายอาคารเป็นผู้กำกับดูแล โดยมีคณะกรรมการหมวดที่ 4 เป็นผู้ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล สำนักงานมหาวิทยาลัย มีการบันทึกปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปริมาณการใช้น้ำประปา และปริมาณก๊าซเรือนกระจก โดยมีคณะกรรมการหมวดที่ 3 ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
30 มกราคม 2566
กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว หัวข้อ "ก๊าซเรือนกระจกกับการลดใช้พลังงาน" และกิจกรรมด้านการประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์กิจการนักศึกษา (อาคารอำนวย ยศสุข) ได้จัดโครงการพัฒนาอาคารอำนวย ยศสุข สู่สำนักงานสีเขียว (Green Office) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้แก่บุคลากรและผู้นำนักศึกษาที่ปฏิบัติงานภายในอาคารอำนวย ยศสุข ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2564 โดยมีการแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้→ กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว หัวข้อ "ก๊าซเรือนกระจกกับการลดใช้พลังงาน" โดยมีคุณเพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์ หัวหน้างานบริหารและธุรการ กองบริหารงานสำนักหอสมุด ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ→ กิจกรรมด้านการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ "(Zero waste...โมบายปลูกต้นไม้จากขวดพลาสติก" โดย ทีมงานคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว หมวดที่ 4  ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์
29 มิถุนายน 2564
ขอเชิญชวนบุคลากรศูนย์กิจการนักศึกษา (อาคารอำนวย ยศสุข) และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาคารอำนวย ยศสุข สู่สำนักงานสีเขียว (Green Office) ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564
ขอเชิญชวนบุคลากรศูนย์กิจการนักศึกษา (อาคารอำนวย ยศสุข) และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาคารอำนวย ยศสุข สู่สำนักงานสีเขียว (Green Office) วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น.โดยจะมี 2 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสีเขียวหัวข้อ "ก๊าซเรือนกระจกกับการลดใช้พลังงาน" สถานที่: ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ กิจกรรมด้านการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ สถานที่: ลานอนันต์ ปัญญาวีร์
22 มิถุนายน 2564
คุณภาพน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้