สำนักงานสีเขียว อาคารอำนวย ยศสุข
Green Office Aumnuay
กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว หัวข้อ "ก๊าซเรือนกระจกกับการลดใช้พลังงาน" และกิจกรรมด้านการประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์กิจการนักศึกษา (อาคารอำนวย ยศสุข) ได้จัดโครงการพัฒนาอาคารอำนวย ยศสุข สู่สำนักงานสีเขียว (Green Office) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้แก่บุคลากรและผู้นำนักศึกษาที่ปฏิบัติงานภายในอาคารอำนวย ยศสุข ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2564 โดยมีการแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้→ กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว หัวข้อ "ก๊าซเรือนกระจกกับการลดใช้พลังงาน" โดยมีคุณเพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์ หัวหน้างานบริหารและธุรการ กองบริหารงานสำนักหอสมุด ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ→ กิจกรรมด้านการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ "(Zero waste...โมบายปลูกต้นไม้จากขวดพลาสติก" โดย ทีมงานคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว หมวดที่ 4  ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์
29 มิถุนายน 2564     |      3901
ขอเชิญชวนบุคลากรศูนย์กิจการนักศึกษา (อาคารอำนวย ยศสุข) และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาคารอำนวย ยศสุข สู่สำนักงานสีเขียว (Green Office) ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564
ขอเชิญชวนบุคลากรศูนย์กิจการนักศึกษา (อาคารอำนวย ยศสุข) และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาคารอำนวย ยศสุข สู่สำนักงานสีเขียว (Green Office) วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น.โดยจะมี 2 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสีเขียวหัวข้อ "ก๊าซเรือนกระจกกับการลดใช้พลังงาน" สถานที่: ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ กิจกรรมด้านการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ สถานที่: ลานอนันต์ ปัญญาวีร์
22 มิถุนายน 2564     |      504
ทั้งหมด 1 หน้า